img

Web Tasarım Ürünleri API Dökümantasyonu

Bu API, web tasarım ürünlerinin bilgilerini almak için kullanılır. API_KEY bilgisine yalnızca viptema.com bayileri erişebilir.

Header Bilgileri

HTTP_API_DOMAIN:API'nin kullanıldığı domain bilgisini içerir.

HTTP_API_KEY:API anahtarını içerir.

 

Url

url:İstek yapılacak olan URL'yi belirtir. https://api.viptema.com/v1

 

Parametreler

Tüm Ürünleri Listeleme

GET /webtasarimlar

 

Belirli Bir Ürünün Detaylarını Alma

GET /webtasarimlar/1

 

Tüm Ürünleri Listeleme Yanıtı

[{"id":"1","baslik":"Ürün Başlığı","tutar":"Ürün Tutarı","aylikfiyat":"Aylık Fiyat","yillikfiyat":"Yıllık Fiyat","acikkaynakfiyat":"Açık Kaynak Fiyat","kurulum":"Kurulum Bilgisi","ozellikler":"Ürün Özellikleri","url":"Ürün URL'si","resim":"Ürün Resmi","tamboy":"Tam Boy Resim","demo":"Demo URL","admindemo":"Admin Demo URL","aciklama":"Ürün Açıklaması","songuncelleme":"Son Güncelleme Tarihi","yayinlanma":"Yayınlanma Tarihi","versiyon":"Ürün Versiyonu","kat_id":"Kategori ID","kat_seo":"Kategori SEO","kat_adi":"Kategori Adı","status":"ok","code":200}]

 

Belirli Bir Ürününün Detaylarını Alma Yanıtı

{"id":"1","baslik":"Ürün Başlığı","tutar":"Ürün Tutarı","aylikfiyat":"Aylık Fiyat","yillikfiyat":"Yıllık Fiyat","acikkaynakfiyat":"Açık Kaynak Fiyat","kurulum":"Kurulum Bilgisi","ozellikler":"Ürün Özellikleri","url":"Ürün URL'si","resim":"Ürün Resmi","tamboy":"Tam Boy Resim","demo":"Demo URL","admindemo":"Admin Demo URL","aciklama":"Ürün Açıklaması","songuncelleme":"Son Güncelleme Tarihi","yayinlanma":"Yayınlanma Tarihi","versiyon":"Ürün Versiyonu","kat_id":"Kategori ID","kat_seo":"Kategori SEO","kat_adi":"Kategori Adı","status":"ok","code":200}

 

Hata Yanıtları

400 - Geçersiz İstek

{"status":"error","code":400,"description":"Geçersiz istek. URL parametresi eksik."}

 

401 - Yetkilendirme Hatası

{"status":"error","code":401,"description":"Geçerli bir API anahtarı göndermelisiniz."}

 

404 - Ürün Bulunamadı

{"status":"error","code":404,"description":"Hiç ürün bulunamadı."}

 

Programlama Dillerine Göre İstek Örnekleri

Python

import requestsurl = "https://api.viptema.com/v1/webtasarimlar"headers = {"API-Domain":"exaqmple.com","API-Key":"123456"}response = requests.get(url, headers=headers)print(response.json())

 

Node.js

const https = require('https');const options = {hostname:'api.viptema.com',port:443,path:'/v1/webtasarimlar',method:'GET',headers:{'API-Domain':'example.com','API-Key':'123456'}};const req = https.request(options, (res) => {let data = '';res.on('data', (chunk) => {data += chunk;});res.on('end', () => {console.log(JSON.parse(data));});});req.on('error', (error) => {console.error(error);});req.end();

 

Ruby

require 'uri'require 'net/http'require 'openssl'url = URI("https://api.viptema.com/v1/webtasarimlar")http = Net::HTTP.new(url.host, url.port)http.use_ssl = truehttp.verify_mode = OpenSSL::SSL::VERIFY_NONErequest = Net::HTTP::Get.new(url)request["API-Domain"] = "example.com"request["API-Key"] = "123456"response = http.request(request)puts response.read_body

 

Java

import java.net.HttpURLConnection;import java.net.URL;import java.io.BufferedReader;import java.io.InputStreamReader;public class Main {public static void main(String[] args) {try {URL url = new URL("https://api.viptema.com/v1/webtasarimlar");HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();conn.setRequestMethod("GET");conn.setRequestProperty("API-Domain", "example.com");conn.setRequestProperty("API-Key", "123456");BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(conn.getInputStream()));String inputLine;StringBuffer response = new StringBuffer();while ((inputLine = in.readLine()) != null) {response.append(inputLine);}in.close();System.out.println(response.toString());} catch (Exception e) {e.printStackTrace();}}}

 

Php

$curl = curl_init();curl_setopt_array($curl, [CURLOPT_URL => "https://api.viptema.com/v1/webtasarimlar",CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,CURLOPT_ENCODING => "",CURLOPT_MAXREDIRS => 10,CURLOPT_TIMEOUT => 30,CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,CURLOPT_CUSTOMREQUEST => "GET",CURLOPT_HTTPHEADER => ["API-Domain:example.com","API-Key:123456"],]);$response = curl_exec($curl);$err = curl_error($curl);curl_close($curl);if ($err) {echo "cURL Error #:" . $err;} else {echo $response;}

Vip Tema Web Ajans Yazılımı

Profesyonel ve her yönü ile kontrol edilebilir gelişmiş çok özellikli ajans yazılımıdır. İşte öne çıkan özellikler.

  • PAYTR Ödeme Entegrasyonu
  • SHIPY Ödeme Entegrasyonu
  • WHM Hosting Satış Entegrasyonu
  • Domain Sorgulama/Satış Entegrasyonu
  • Google Authenticator
  • SMS 2 Faktörlü Doğrulama
  • Net Gsm SMS Entegrasyonu
  • İleti Merkezi SMS Entegrasyonu
  • İnteraktif SMS Entegrasyonu
  • Mas GSM SMS Entegrasyonu
img